Kawasaki World banner

1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
1,665 Posts
Honestly its looks pretty big and heavy, any specs?
That 1000 is so light u can pedal it.If you de- restrict it it will run with any bike made if you can keep the front tire on the ground.....It is a fantastic bike........
 

·
Registered
Joined
·
2 Posts
Trâ`n Tha`nh Nam sinh 18 tháng 5 nam 1958, du hoc Balan t? 1976 t?t nghi?p Th?c Si K? thu?t vÃ* Kinh t? nam 1982 vÃ* 1984, v? nu?c lÃ*m vi?c t? 1986;
Cha c?a hai con gái 8X (d?u dã t?t nghi?p D?i h?c ? Châu Âu vÃ* M?) vÃ* con trai 9X dang di h?c;

Ngh? nghi?p: K? su, Doanh nhân, NhÃ* DÃ*o t?o, NhÃ* D?u tu.

Công vi?c dã kinh qua:

- T?ng lÃ*m vi?c nhi?u nam t?i các T?p doÃ*n NhÃ* nu?c l?n nhu PetroVi?tnam vÃ* Vinashin t? 1986 d?n 2008;T?ng lÃ* giám d?c Cty V.O.T (2001-2003), r?i Cty Vinashin Offshore (2006-2008).
- T?ng lÃ* T?ng ph? trách các công trình HÃ*ng h?i D?u khÃ* l?n v?i tr? giá d?u tu hÃ*ng tram tri?u dô la c?a các T?p doÃ*n NhÃ* Nu?c trên, nhu công trình dóng m?i các giÃ*n khoan di d?ng (Jack-ups), các công trình dóng m?i tÃ*u thuy?n vÃ* các H? Kho n?i ch?a xu?t d?u thô FSO/FPSOs.
- T?ng lÃ*m d?i di?n, qu?n lý c?p cao cho m?t s? t?p doÃ*n d?u khÃ* nu?c ngoÃ*i (t? Châu Âu, M? vÃ* Dông Nam Á) t?i Vi?t Nam nhu SBM (Monaco), Gai-Tronic (USA) Wartsila (Finland), m?t s? Công ty trong khu v?c (Nh?t, Malaysia, Singapore.).


DN Trâ`n Tha`nh Nam chia s? kinh nghiê?m vo?i niê`m tin câ?p dô? cao - niê`m tin cu?a doanh nhân tha`nh da?t!


- T?ng tham gia thÃ*nh l?p, di?u hÃ*nh vÃ* chuy?n giao l?i cho ngu?i khác hÃ*ng ch?c công ty TNHH, CP theo Lu?t Doanh Nghi?p Vi?t Nam phiên b?n Nam 1990, 1995, 2000 vÃ* 2005. H?u h?t các công ty trên v?n ho?t d?ng vÃ* phát tri?n t?t.
Kinh nghi?m:
- Dã tham gia kinh doanh t? nhi?u v? trÃ* c?a c? ba nhóm doanh nghi?p NhÃ* nu?c, Tu b?n nu?c ngoÃ*i vÃ* Công ty Tu nhân trong nhi?u nghÃ*nh khác nhau nhu:
o Thi?t b? K? thu?t khai thác d?u khÃ*;
o K? thu?t HÃ*ng h?i, v?n t?i Bi?n,
o Công nghi?p Dóng tÃ*u vÃ* s?a ch?a các công trình Bi?n,
o Thi?t k?, thi công, tu v?n k? thu?t trong hÃ*ng h?i, d?u khÃ*;
o Thuong m?i vÃ* D?ch v? k? thu?t cho các ngÃ*nh công nghi?p;
o Thi?t b? T? d?ng, Di?u khi?n, Do lu?ng, An toÃ*n.công nghi?p
o Kinh doanh B?t d?ng s?n;
o Máy tÃ*nh vÃ* thi?t b? thông tin công nghi?p;
o Kinh doanh MLM vÃ* DÃ*o t?o.
- T?ng tr?i qua nhi?u v? trÃ* công tác trong các don v? trên t? k? su giám sát công trình, cán b? ph? trách công trình.d?n giám d?c các công ty thi công các công trình (trong các công ty nhÃ* nu?c); t? giám d?c kinh doanh d?n giám dóc di?u hÃ*nh vÃ* ch? t?ch HDQT (trong các công ty tu nhân); t? qu?n lý (manager) d?n giám d?c d? án, d?i di?n d?n tru?ng VPDD, d?i lý d?n t?ng d?i lý khu v?c.(trong các công ty nu?c ngoÃ*i).

Xem thêm => tran thanh nam
 
1 - 6 of 6 Posts
Top